Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wpływ pola magnetycznego na właściwości fotokatalityczne złoża fluidalnego na bazie kompozytu pianka niklowa/nano-TiO2


CEL PROJEKTU

Celem badań jest zaprojektowanie nowego rodzaju złoża fotokatalitycznego, opartego na piance niklowej i TiO2, które ma służyć do usuwania zanieczyszczeń gazowych z zastosowaniem fotokatalizy i pola magnetycznego.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki numer grantu: PRELUDIUM 22 nr 2023/49/N/ST11/01737
Przyznana kwota dofinansowania: 139 145 PLN

STRESZCZENIE

Fotokatalityczne złoża fluidalne są wykorzystywane w procesach oczyszczania wody i powietrza za pomocą światła, które aktywuje fotokatalizator i inicjuje procesy rodnikowe, a następnie reakcje rozkładu zanieczyszczeń organicznych. Takie złoże składa się z nośnika i fotokatalizatora przytwierdzonego do jego powierzchni. Zaletą stosowania złóż fluidalnych jest zwiększenie kontaktu między fotokatalizatorem, a oczyszczanym medium (gazem, wodą). Główną wadą procesów fluidalnych jest to, że aby uzyskać stan fluidalny złoża, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego natężenia przepływu gazu, które zależy od rodzaju złoża i konstrukcji reaktora. Jeśli zastosowane natężenie przepływu gazu przez reaktor ze złożem fluidalnym w stanie fluidalnym jest zbyt wysokie, powoduje to znaczny spadek wydajności procesów fotokatalitycznych. W proponowanych badaniach planowane jest wykorzystanie złoża o właściwościach ferromagnetycznych, które byłoby fluidyzowane za pomocą pola magnetycznego. Bardzo dobrym materiałem do przygotowania magnetycznego złoża fluidalnego jest pianka niklowa, która posiada właściwości ferromagnetyczne i porowatą powierzchnię. Wstępne badania procesu fotokatalitycznego rozkładu aldehydu octowego na kompozycie złożonym z pianki niklowej i TiO2 pod wpływem promieniowania UV wykazały znaczny wzrost wydajności procesu w podwyższonej temperaturze. Taka poprawa wydajności była wynikiem synergistycznego oddziaływania pianki niklowej i TiO2, które uczestniczą w reakcji utleniania aldehydu octowego. Doniesienia literaturowe wskazują, że nanostruktury 3D, tj. nanopręty ZnO lub TiO2, wykazują właściwości piezoelektryczne w polu magnetycznym, co przyczynia się do poprawy separacji nośników ładunku. W związku z tym w proponowanym rozwiązaniu planowane jest otrzymanie materiałów kompozytowych, tj. pianki Ni / nanoprętów TiO2, w celu sprawdzenia, czy dodatkowy efekt będzie obecny w celu poprawy ogólnej wydajności fotokatalitycznej tych kompozytów stosowanych jako złoże fluidalne, stabilizowane polem magnetycznym. Materiały te zostaną porównane z kompozytem wykonanym z pianki niklowej i TiO2 o strukturze 2D. W proponowanym projekcie planowane jest zbadanie wpływu absorpcji UV-Vis/IR na efekt fotokatalityczny otrzymanych materiałów. Absorpcja promieniowania IR przez piankę niklową może podnieść temperaturę reakcji i zwiększyć szybkość rozkładu aldehydu octowego. Wielofunkcyjność otrzymanych nanostruktur może wnieść elementy nowości do rozwoju dyscyplin, tj. inżynierii materiałowej, chemicznej i środowiskowej.

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Rychtowski

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Beata Tryba

Okres realizacji projektu: 16-01-2024 – 16-01-2026 (24 miesiące)

 logo NCN